https://hadadbros.com/
Search 0

הזמנה ומשלוח

1. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר והמפורטים בשקל ישראלי הינם כולל מע"מ ואלו המוצגים בדולר ארה"ב הינם ללא מע"מ.

הזמנות שמקום אספקתם הינה מחוץ לישראל לא יכללו מע"מ. הזמנות שמקום אספקתם בתחומי ישראל יכללו מע"מ.

2. תעריפי משלוח ההזמנה וזהות החברה שתבצע את המשלוחים יקבעו על ידי החברה באופן בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לשנותם מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אלא אם כן מצויין אחרת תעריפי המשלוח הינם כדלקמן:

משלוח ליעדים מחוץ לישראל בתוך עד 7-10 ימי עסקים: 35 $

משלוח בישראל בתוך עד 3-5 ימי עסקים: 50 שח

3. החברה תעשה מאמץ סביר והגיוני על מנת לעבוד במועדי

האספקה המפורטים באתר זה ואולם היא אינה תישא באחריות בגין עיכובים באספקת הטובין הנרכש באמצעות האתר והרוכש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כך ו/או בגין נזקים שנגרמו לו עקב כך.

4. החברה לא תהא אחראית לאיחור ו/או עיקוב ו/או אי יכולת לספק את המוצר כתוצאה מנסיבות שלא ניתן לצפותן מראש ו/או שאינן בשליטתה, לרבות אך לא רק כוח עליון, מלחמה, מהומות, אמברגו, מרי אזרחי או צבאי, אש, שיטפון, תאונה, שביתה, מחסור החומרי גלם ו/או אמצעי שינוע, מחסור בדלק ו/או אנרגיה ו/או כוח אדם בארץ מקום המשלוח ו/או קבלת המוצר ו/או בגין עיכובים ו/או מחדלים ברשויות המכס בארץ מקום המשלוח ו/או קבלת המוצר והיא תהיה רשאית לדחות את התחייבויותיה בתקופה השווה למשך הזמן שבו חל העיכוב בשל אחד מאלה.

5. החברה איננה אחראית על תשלומי מכס ו/או היטלים ו/או מיסים אחרים ככל שידרשו על ידי רשויות המכס בארץ קבלת המוצר.