https://hadadbros.com/
Search 0

החזרות וביטולים

1. הרוכש יהיה אחראי לבדיקתם ובחינתם של הטובין הנרכש באמצעות האתר ובאחריותו להודיע לחברה על פגמים במוצר במידה ויהיו כאלה לא יאוחר מחמישה ימים ממועד מסירת המוצר לידיו ואם לא עשה כן יהא מושתק לטעון כל טענה בהקשר זה.

2. במקרה של פגם יהא זכאי הרוכש להחליף את המוצר לחדש אחר. אין החברה תהא אחראית לנזקים תוצאתיים, עקיפים כתוצאה משימוש במוצר.

3. החזרת פריטים תבוצע לכתובת החברה במודיעין 6 פתח תיקווה מיקוד ובמידה והאספקה הינה מחוץ לישראל על הרוכש לציין כי הסחורה הינה החזר יצוא שאחרת יהא עליו לשאת בהוצאות המכס ו/או כל תשלום אחר אשר תחוייב החברה בשל ההחזר.

4. ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בתוך עד 14 יום ממועד הרכישה כנגד הצגת חשבונית וכשהמוצר חדש באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. דמי ביטול יהיו בשיעור 5% משווי העיסקה או 100 ₪, הנמוך מבינהם. רכישת כלי אוכל איננה ניתנת לביטול. עלות השבת המוצר למוכרת תהיה על חשבון הלקוח. השבת התמורה תבוצע לאחר קבלת המוצר לידי המוכרת כשהוא חדש ובאריזתו המקורית.

5. אין אחריות על מוצרים משולבים (כסף משולב עם עץ, זכוכית, קריסטל, קרמיקה וכיו"ב).

6. אין החלפה ו/או החזרה ו/או ביטול של מוצרים עונתיים (כגון הגדה של פסח, קופסאות אתרוג, מגילות, חנוכיות).

7. מוצר אשר הוזמנה בגינו חריטה לא יוחזר והוראות סעיף 19 לעיל לא יחולו עליו.