https://hadadbros.com/
Search 0

לבתי כנסת

המסירות המיוחדת לספרי התורה וקדושתם נשמרה בקנאות על ידי יהודים לאורך הדורות בארץ ובעולם. את התיקים לספרי התורה ואת תשמישי הקדושה במחלקה זו מייצרים בחדד ביראת קודש. חדד מציעה ייצור תיקים לספרי תורה לפי הזמנה מיוחדת, ועל התיקים ניתן לרקע בעבודת יד הקדשה לעילוי נשמת בן משפחה אהוב או הקדשה בשמו של מי שתרם את ספר התורה לבית הכנסת.

התיקים מיוצרים מכסף טהור, נחושת טבולה בכסף, פלאקים של כסף מצופים לכה ועוד. במחלקה זו מייצרת חדד מגוון פריטים משלימים לבתי כנסת כגון רימונים, כתרים לספרי תורה, מצביעים לספר תורה, וטסים לבית הכנסת.