https://hadadbros.com/
Search 0

תנאי שימוש באתר

1. התנאים המפורטים בתקנון זה ואלה אשר יעודכנו בו מעת לעת יחולו על אתר "און ליין" (להלן: "האתר") של חברת "אחים חדד בע"מ" (להלן: "החברה") ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש ו/או הרוכש באתר לחברה

2. יש לקרוא את הוראות המפורטות בתקנון זה וכן כל הצהרה ו/או תקנה בקשר לשימוש באתר ותנאי הפרטיות, קודם לשימוש ולרכישה באתר.

3. השימוש והרכישה באתר כמוהו כהסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים ולהתניות על פי התקנון במלואם ללא כל סייג לרבות על כל השינויים שיערכו בו מעת לעת.

4. החברה הינה בעלת הזכויות הקנייניות, האינטלקטואליות והרוחניות באתר ובמוצרים המוצגים בו וכל הזכויות מכוחו ועל פיו שמורות לחברה בלבד.

5. השימוש באתר און ליין של החברה ניתן ללא תשלום ולשימוש פרטי בלבד.

1. התנאים המפורטים בתקנון זה ואלה אשר יעודכנו בו מעת לעת יחולו על אתר "און ליין" (להלן: "האתר") של חברת "אחים חדד בע"מ" (להלן: "החברה") ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש ו/או הרוכש באתר לחברה

2. יש לקרוא את הוראות המפורטות בתקנון זה וכן כל הצהרה ו/או תקנה בקשר לשימוש באתר ותנאי הפרטיות, קודם לשימוש ולרכישה באתר.

3. השימוש והרכישה באתר כמוהו כהסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים ולהתניות על פי התקנון במלואם ללא כל סייג לרבות על כל השינויים שיערכו בו מעת לעת.

4. החברה הינה בעלת הזכויות הקנייניות, האינטלקטואליות והרוחניות באתר ובמוצרים המוצגים בו וכל הזכויות מכוחו ועל פיו שמורות לחברה בלבד.

5. השימוש באתר און ליין של החברה ניתן ללא תשלום ולשימוש פרטי בלבד.

6. אין להשתמש בנתונים המצויים באתר לפירסום כל שהוא ואין להציג נתונים מהאתר או חלקים ממנו בפומבי ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

7. אסור להפיק ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לעשות שימוש אחר בחומרים ובנתונים המצויים באתר.

8. אין לערוך ו/או לשווק חומרים מתוך האתר ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

9. חרף מאמציה של החברה ליתן שירות אופטימלי באמצעות האתר, אין החברה מתחייבת לזמינותו של האתר בכל עת וכן לעדכנותו של המידע המתפרסם באתר.

10. חרף מאמציה של החברה ליתן שירות אופטימלי באמצעות האתר, אין החברה מתחייבת לזמינותם של המוצרים המפורסמים באתר ולאספקתם והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא למכור ו/או לספק מוצרים שאינם במלאי ו/או שאינם מיוצרים עוד על ידה.

11. התמונות באתר הינם להמחשה בלבד ואינם חלק מההסכם בין המשתמש ו/או הרוכש באתר ובין החברה על פי תנאי תקנון זה. אם וככל שהתמונה תהא תא מעודכנת ו/או שגויה ו/או לא מדוייקת, לא תהא החברה אחראית בגין כך.

תנאים כלליים

12. החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לעמוד במועדי האספקה המפורטים באתר ואולם החברה לא תהיה אחראית לאי עמידה במועדים הנקובים ו/או לנזקים ככל שיגרמו למשתמש ו/או לרוכש בשל כך והאחרון יקח בחשבון את אפשרות האיחור באספקה והוא מוותר בעתם ההזמנה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין איחור במועד אספקת הזמנתו.

13. החברה אחראית על מוצרי כלי הכסף החתומים בחותמת החברה לכל החיים ככל שהשימוש במוצרים יהא סביר, בהתאם להנחיות החברה וכמפורט בדף הוראות השימוש המופק על ידי החברה ונמסר עם המוצר. החברה לא תשא באחריות לכל אובדן או נזק מכל מין וסוג שהוא. החברה לא תשא בנזק תוצאתי בלתי ישיר, אובדן או נזק מסויים. החברה לא תשא באחריות לאובדן רווח, הכנסה, תשואה או הטבה. החברה לא תשא באחריות לנזק ישיר או עקיף הנובע משימוש בלתי נכון במוצרים ובניגוד להוראות החברה. אחריות החברה תהא רק בצירוף תעודת אחריות חתומה על ידה ובחותמת החברה על המוצר בצירוף חשבונית או אישור רכישה.

14. אחריות החברה על המוצרים הנרכשים באמצעות האתר תהא תקפה בכפוף להמצאת תעודת אחריות חתומה החתימה וחותמת מקוריים של החברה בצירוף חשבונית ו/או אישור על רכישת המוצר ישירות מהחברה.

15. הרוכש מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק,ו/או עלות ו/או אחריות, ו/או הוצאה לרבות אך לא רק הוצאות משפטיות וכל סכום אחר שישולם על ידי החברה לצד ג' במקרה של תביעה ו/או סכסוך ו/או פשרה אשר נבעו או נגרמו כתוצאה מהפרה כל שהיא של הרוכש את התחייבויותיו על תקנון זה.

16. מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי כל דין, במקרה של הפרת ההוראות המפורטות לעיל ולהלן, תהיה החברה רשאית לנקוט צעדים בהתאם לשיקול דעתה על מנת למנוע ממשתמש לגישה לאתר לרבות כל כתובת IP של משתמש ו/או לפנות לספק האינטרנט של משתמש על מנת למנוע ממנו גישה לאתר וזאת מבלי לפגוע בזכותה לנקוט בהליכים משפטיים נוספים בגין הפרותיו של המשתמש.

17. החברה הינה הבעלים הבלעדי של כל זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת ששימשה בעיצוב המוצרים באתר ו/או בעיצוב האתר עצמו.

18. הדין החל על הוראות אלה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל וכל פעולה ו/או הליך משפטי מכוחן יתנהלו באופן ייחודי בערכאות המשפטיות הרלבנטיות במחוז תל אביב בישראל.

19. שיהוי בנקיטת הליכים ו/או מיצוי זכויות ללא קשר למשך השיהוי לא יהווה ויתור ו/או מחילה על זכויות החברה הקיימות לה מכוח הוראות אלה

20. החברה תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להוסיף על הוראות אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ואלה יהיו תקפים ממועד פירסומם.

21. היה ויקבע על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר כי הוראה מההוראות הנ"ל הינה בלתי חוקית ו/או בלתי ניתנת לאכיפה יוותרו יתר ההוראות וההתניות בתוקפן.

22. ההוראות שלעיל יחולו ויחייבו את הצדדים לרבות יורשיהם ומי הבא מכוחם.

מדיניות פרטיות

23. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת המוצרים באתר ועליהם להיות ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

24. המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

25. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

26. בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה. .

27. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

28. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

29. החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה

עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

30. החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברהו/או תפרסם באתר.

31. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

32. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

33. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

34. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.